مشخصات داوطلب

كد داوطلب نام داوطلب جنسیت نام آزمون مرحله تاریخ برگزاری
9295092973 حسین شریعت مرد کانون وکلای دادگستری مرحله دوم 1392/05/04

درصد و رتبه داوطلب در هر درس

نمودار فاصله داوطلب تا وضعيت مطلوب

نام درس تعداد صحيح غلط سفيد درصد بالاترين درصد پايينترين  درصد میانگین درصد رتبه در درس پیشرفت
حقوق مدني 20 14 5 1
61.66
83.33
-21.6
22.99
13
آيين دادرسي مدني 20 19 1 0
93.33
93.33
-11.6
35.79
1
حقوق تجارت 20 15 4 1
68.33
81.66
-16.6
27.68
12
حقوق جزا 20 18 0 2
90
95
-16.6
35.88
6
آیین دادرسی کیفری 20 17 1 2
83.33
88.33
-16.6
32.31
5
اصول فقه 20 18 2 0
86.66
93.33
-15
24.91
4


تعداد شرکت کنندگان، رتبه و درصد در کل
تعداد شركت كننده در آزمون: 895 نفر
تعداد داوطلبان اینترنتی: 288 نفر
تعداد داوطلبان حضوری: 607 نفر
درصد کل بدون لحاظ پاسخ های غلط: 83.46
معدل کل بدون لحاظ پاسخ های غلط: 16.69
رتبه کل بدون لحاظ پاسخ های غلط: 1
رتبه در کانون مرکز بدون لحاظ پاسخ های غلط: 1
درصدکل: 79.61
معدل کل: 15.92
رتبه کل: 1
رتبه در کانون مرکز: 1

رتبه در کانون های 23 گانه
1-کانون مرکز1 9-کانون قزوین 1 17-کانون مرکزی 1
2-کانون آذربایجان شرقی 1 10-کانون خوزستان 1 18-کانون بوشهر 1
3-کانون فارس و کهکیلویه و بویراحمد 1 11-کانون کرمانشاه و ایلام 1 19-کانون زنجان 1
4-کانون اصفهان 1 12-کانون همدان 1 20-کانون لرستان 1
5-کانون آذربایجان غربی 1 13-کانون قم 1 21-کانون کرمان 1
6-کانون مازندران 1 14-کانون کردستان 1 22-کانون البرز 1
7-کانون خراسان رضوی،شمالی و جنوبی 1 15-کانون گلستان 1 23-کانون چهارمحال و بختیاری 1
8-کانون گیلان 1 16-کانون اردبیل 1    حقوق مدنی
شماره سوال12 3 4 5 6789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
پاسخ صحیحبالفالفب ب الفالفج ب جدالفب الفب الفببب د
پاسخ داوطلب الف دالف بب الف الف -الف ج د الف ب الف ب الفب الف الف د
وضعیت پاسخ
درصد پاسخ صحیح%18%18 %35 %17 %15 %34%19%35%16 %58 %51 %45 %24 %51 %23 %39 %40 %26 %10 %36
درصد پاسخ غلط%48%46%35%50 %65 %42%25%33 %36 %16%25%25%41 %23%33 %30%33%29%50 %34
درصد پاسخ سفید %34 %36%30 %33%20 %24 %56 %32%48 %26 %24 %30 %35 %26 %44 %31%27 %45 %40 %30

آيين دادرسي مدني
شماره سوال2122 23 24 25 26272829 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
پاسخ صحیحالفجبالف الف ددج د جدالفب بب دجالفد د
پاسخ داوطلب الف جب الفالف د د جج ج د الف ب ب ب دج الف د د
وضعیت پاسخ
درصد پاسخ صحیح%37%56 %46 %65 %26 %57%19%41%16 %46 %29 %24 %30 %38 %39 %42 %48 %30 %41 %60
درصد پاسخ غلط%40%23%27%14 %46 %20%53%29 %56 %18%40%45%27 %34%17 %22%20%41%18 %18
درصد پاسخ سفید %23 %21%27 %21%28 %23 %28 %30%28 %36 %31 %31 %43 %28 %44 %36%32 %29 %41 %22

حقوق تجارت
شماره سوال4142 43 44 45 46474849 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
پاسخ صحیحبجالفب ب الفدد ب الفبدج بالف دبجج الف
پاسخ داوطلب الف جالف الفب الف - دب الف ب د ج ب ج دب ج ب الف
وضعیت پاسخ
درصد پاسخ صحیح%33%20 %48 %21 %17 %14%57%17%53 %32 %47 %15 %33 %30 %9 %8 %59 %46 %8 %51
درصد پاسخ غلط%19%47%16%41 %34 %37%15%37 %15 %30%17%32%18 %31%41 %25%13%18%23 %17
درصد پاسخ سفید %48 %33%36 %38%49 %49 %28 %46%32 %38 %36 %53 %49 %39 %50 %67%28 %36 %69 %32

حقوق جزا
شماره سوال6162 63 64 65 66676869 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
پاسخ صحیحبالفدب د جالفد ب بددالف دالف ببجالف د
پاسخ داوطلب ب الفد بد ج الف دب ب د د الف د الف بب - - د
وضعیت پاسخ
درصد پاسخ صحیح%39%31 %57 %35 %46 %49%46%30%24 %24 %46 %49 %35 %33 %34 %20 %20 %17 %30 %44
درصد پاسخ غلط%25%37%13%26 %21 %17%13%32 %28 %24%16%14%20 %21%21 %31%24%21%21 %16
درصد پاسخ سفید %36 %32%30 %39%33 %34 %41 %38%48 %52 %38 %37 %45 %46 %45 %49%56 %62 %49 %40

آیین دادرسی کیفری
شماره سوال8182 83 84 85 86878889 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
پاسخ صحیحدالفجد ج دجج د بببب جج الفبالفج الف
پاسخ داوطلب د الفج دج د ج جد ب - ب ب ج ج الف- الف د الف
وضعیت پاسخ
درصد پاسخ صحیح%56%25 %34 %55 %59 %27%55%50%60 %18 %21 %41 %47 %22 %22 %17 %18 %31 %19 %25
درصد پاسخ غلط%20%43%35%18 %15 %24%18%21 %17 %35%39%23%24 %32%29 %30%30%37%44 %36
درصد پاسخ سفید %24 %32%31 %27%26 %49 %27 %29%23 %47 %40 %36 %29 %46 %49 %53%52 %32 %37 %39

اصول استنباط
شماره سوال101102 103 104 105 106107108109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
پاسخ صحیحججدب ب ججج ج الفججد بب دببالف ب
پاسخ داوطلب ج جد بب ج ج جج الف ج ج د ب ج بب ب الف ب
وضعیت پاسخ
درصد پاسخ صحیح%19%27 %38 %10 %21 %35%14%28%28 %33 %29 %32 %25 %15 %15 %15 %28 %21 %33 %32
درصد پاسخ غلط%35%27%22%37 %23 %24%31%16 %26 %15%20%18%18 %22%28 %26%19%14%14 %20
درصد پاسخ سفید %46 %46%40 %53%56 %41 %55 %56%46 %52 %51 %50 %57 %63 %57 %59%53 %65 %53 %48